eBarber

Barber Tartus - trendikad ja kvaliteetsed juukselõikused!

 

Andmekaitsetingimused

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada.  Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta lehel eBarber.ee.Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid eBarber järgib, leiate milliseid isikuandmeid teie kohta kogutakse, milleks neid kasutatakse ja kellele on neil ligipääs. 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Ateljeesi OÜ (bränd eBarber)
E-post: info@ebarber.ee
Koduleht: www.ebarber.ee

Etteruttavalt olgu öeldud, et meie kodulehte saab kasutada jätmata meile tuvastatavaid isikuandmeid. Isikuandmeid kogutakse vaid juhul kui te sisestate need kontaktivormi või broneeringusüsteemi.

eBarber toimetab järgnevate andmetega, juhul kui

  • kasutate veebilehte – külastamise statistika (isikuandmeteta) – Google Analytics ja Faceook Pixel kogub üldisemaid andmeid kasutajate veebilehe käitumisest. Seda on tarvis, et muuta koduleht teile kasutajasõbralikukus 
  • olete saatnud meile kirja; kui broneerite aja, kasutate teenust – Nimi ja e-postiaadress, pilt

 

eBarber veebilehe sirvimisel kogutavate andmete töötlemine

eBarber soovib oma veebileht oleks meie klientidele ja lugejatele mugav kasutada. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta eBarber kodulehte külastades järgnev isikuandmeteta informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga. Selliste andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud Google Analytics ja FB Pixel tööriista. 

Veebileht kasutab küpsiseid, mis aitavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi ja toiminguid, mis on seotud teie või teie käitumisega kodulehel. Selliseid küpsised on samuti kasutusel selleks, et koguda statistilisi andmeid ja et selle põhjal veebilehti arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Veebilehte majutab server salvestab samuti päringud, mida serverile tehakse, kuid neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel, et tagada veebilehe nõuetekohane toimine ja turvalisus. 

Võime kasutada isikuandmeid ka Teie poolt antud otsesel nõusolekul Teile uudiskirjade, pakkumiste, kutsete, tagasisideuuringute ja muude reklaamteadete saatmiseks.

eBarber teenuste kasutamisel kliendi isikuandmete töötlemine

See milliseid isikuandmeid eBarber Teilt kogub, sõltub konkreetsest teenusest. Näiteks kogume oma teenuste pakkumiseks Teie isiku kontaktandmeid. Isikuandmete kogumisel arvestame alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogume ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetsete teenuste pakkumiseks.

eBarberil on õigus enda korraldatud üritustel (nt tehtud tööd, teavitusüritused, tunnustusüritused, koolitused, seminarid) oma põhikirjalistest eesmärkidest lähtuvalt salvestada ning avaldada Teist pildi- ja videomaterjali. Sellistel juhtudel on Teid varakult ning selgesõnaliselt teavitatud võimalikust pildistamisest ja/või filmimisest ning Teil on võimalus paluda et Teid ei pildistataks ega filmitaks. Samuti on Teil õigus nõuda, et selliseid isikuandmeid ei avaldataks eBarberi avalikes kanalites.

Kellele Teie isikuandmeid edastame

Teie andmetele on ligipääs eBarberi  töötajatel, kes viivad läbi Teiega seotud toiminguid. Kõik eBarberi töötajad on oma töölepingu kohaselt kohustatud hoidma Teie andmeid konfidentsiaalsena.

Teie isikuandmetele võivad ligipääsu saada vastavasisulise töökorralduse kehtestamisel eBarberi tugiteenuste osutajad (nt IT teenuste pakkujad), krediidiasutused ning muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes toodud eesmärkidel või kellele oleme vastavalt õigusaktidele kohustatud andmeid edastama.

Isikuandmete säilitamine

Kui eBarber osutab teile teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on aja broneerimisel isikuandmete jagamine meiega vajalik. Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientite isikuandmeid statistilisel eesmärgil. 

eBarber rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel juhindume kohanduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/679 (GDPR) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Teie õigused andmesubjektina

Teil on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ning nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.  Kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks õiguslikku alust, on Teil õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist, samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kõigeks selleks tuleb saata e-kiri.

Taotlus rahuldatakse või sellele esitatakse põhjendatud keeldumine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul. Kui avaldust on vaja täpsustada või kui isikuandmete töötlus on aeganõudev, võib eBarber avalduse rahuldamise tähtaega pikendada informeerides sellest avaldajat.

Kui leiate, et rikume isikuandmete töötlemisel Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.